Forretningsorden for bestyrelsen i Roskilde Svømning

1. Bestyrelsen konstituerer sig selv og aftaler en arbejdsfordeling ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

2. Bestyrelsen fastsætter rammer for lønninger udfra objektive kriterier som alder, uddannelse og erfaring). Denne ramme fastsætter minimumslønnen, men indeholder mulighed for at den enkelte instruktør/træner kan opnå kvalifikationstillæg

3. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg efter behov ligesom enkeltpersoner kan tilknyttes til bestyrelsen til specifikke arbejdsopgaver.

4. Ekspeditionssager kan underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen orienteres på førstkommende møde. Kvittering eller anden relevant dokumentation afleveres til kassereren samt bilag til udlæg.

Ved ekspeditionssager forstås mindre indkøb i forbindelse med daglig drift op til kr. 5 000.

5. Formanden indkalder efter behov til bestyrelsesmøder med mindst 14 dages varsel og udsender dagsorden med mindst 7 dages varsel.

6. Dagsordenen for de ordinære møder fastsættes af formanden. Ønsker øvrige medlemmer punkter sendes disse til formanden forud for udsendelse af dagsorden:

Følgende punkter er faste for møderne.

1. Godkendelse af dagsorden
2. Indkomne sager
3. Eventuelt.
4. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.

7. Alle beslutninger træffes ved almindeligt (simpelt) stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

9. Referat føres løbende og underskrives ved hvert møde.

Forretningsordenen er vedtaget den 11. maj 2011.

Hold i dag

Instagram