Vedtægter

ROSKILDE SVØMNING

Vedtægter for Roskilde Svømning stiftet den 16. maj 2001

§ 1 Foreningens navn er ROSKILDE SVØMNING og hjemsted er Roskilde Kommune. Foreningens adresse fastsættes af den til enhver tid siddende bestyrelse.

§ 2 Foreningens formål er at fremme interessen for svømning samt at give mulighed for at dyrke svømning for alle aldersgrupper, specielt i Roskilde og omegn.

§ 3 Foreningen er tilsluttet DANSK SVØMMEUNION under Danmarks Idrætsforbund samt Roskilde Idræts Union.

§ 4 Medlemmer af foreningen er alle, som har betalt kontingent samt kan tilslutte sig foreningens formål.

§ 4.1 Deltagere på foreningens korte kurser har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

§ 4.2 Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

§ 4.2.1 Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelse er ikke fritaget for ansvar ved bedrageri, mandatsvig eller andre ulovlige handlinger iøvrigt.

§ 4.3 Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover kontingentforpligtelsen.

§ 4.4 Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller afkast af nogen art.

§ 4.5 Medlemmer af bestyrelsen samt æresmedlemmer er kontingentfri.
Udnævnelse af æresmedlemmer kan foretages af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Et æresmedlem er livsvarigt medlem af foreningen og er kontingentfri.

§ 5 Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 personer, som vælges af generalforsamlingen.
I lige år vælges 2 personer og i ulige år vælges 3 personer. Alle medlemmer vælges for en 2-årig periode.
Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen, med formand, kasserer, og 3 menige medlemmer.

Valgbar er enhver der har stemmeret på generalforsamlingen. Dog skal formand og kasserer være myndige.

§ 6.1 Bestyrelsen kan under ansvar overfor generalforsamlingen nedsætte udvalg. Udvalgenes arbejdsområde, budget og ansvar fastsættes af bestyrelsen.

§ 6.2 Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden og fører selvstændigt regnskab under ansvar overfor den samlede bestyrelse.

§ 6.3 For hver af de aktiviteter, der af bestyrelsen eller generalforsamlingen er godkendt som selvstændigt aktivitetsområde, vælges et udvalg på mindst 2 medlemmer, hvoraf det ene medlem udpeges af bestyrelsen. Denne person er enten bestyrelsesmedlem eller kontaktperson til bestyrelsen. Bestyrelsen har ret til at overvære udvalgsmøderne, dog uden at have stemmeret.

§ 6.3.1 Hvert aktivitetsområde skal være beskrevet skriftlig og udgør udvalgets mandat.

§ 7.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes i kalenderårets første kvartal og indkaldes med angivelse af dagsorden med 21 dages varsel via opslag på foreningens hjemmeside. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt/lovligt at afholde generalforsamlingen fysisk, kan bestyrelsen ekstraordinært beslutte at afholde generalforsamling via et dertil indrettet online værktøj. Ligeledes kan dette online værktøj altid benyttes til ekstraordinære generalforsamlinger, hvor der udelukkende skal træffes beslutninger om maksimalt 2 punkter.

§ 7.2 Alle stemmeberettigede (jvf. §7.4) til generalforsamlingen kan stille forslag til generalforsamlingen.

§ 7.3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før, og alle forslag samt revideret regnskab og bestyrelsens forslag til budget for næste år offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 7.4. Kun fremmødte medlemmer der er fyldt 16 år har stemmeret. Det er en forudsætning for stemmeretten, at medlemmet kan dokumentere mindst en måneds medlemskab samt ikke er i restance. Forældre til medlemmer under 16 år kan deltage og stemme på generalforsamlingen. Dog kan ingen have mere end to stemmer.

§ 7.5 Fuldmagt kan ikke anvendes.

§ 7.6 På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen af de afgivne stemmer. Dog kræves til ændring af foreningens vedtægter mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.

§ 7.7 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem der ikke længere opfylder kravene i §4. Medlemmet kan vælge at anke afgørelsen til generforsamlingen, der kan ophæve eksklusionen med 2/3 flertal.

§ 7.8 Skriftlig afstemning foretages, såfremt generalforsamlingen eller dirigenten bestemmer det. Ved personvalg, hvor der er opstillet mere end én kandidat, skal der altid foretages skriftlig afstemning.

§ 7.9 Der føres referat af generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og offentliggøres på hjemmesiden senest 21 dage efter afholdelsen af generalforsamlingen.

§ 8 Ordinær generalforsamling indeholder som minimum nedenstående punkter.

1 . Valg af dirigent
1.1 Valg af referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af forslag
5. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent
6. A. Valg af bestyrelse i henhold til § 5,
 B. Valg af 2 suppleanter for 1 år
7. Eventuelt

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 50 af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 10 Foreningen tegnes som hovedregel af formand og kasserer i forening. De nærmere omstændigheder skal fremgå af foreningens forretningsorden.

§ 11 Forretningsorden
Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden.
Forretningsorden skal gøres tilgængelig for medlemmerne.

§ 12 Beslutninger
Vedtagelse af beslutninger i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er mødt. Formanden skal være det ene medlem, og i formandens fravær skal kassereren være tilstede.

Bestyrelsen har mulighed for at give kontingentrabat på op til 15% i forbindelse med kampagner ellerlign. Rabatten kan ikkegives til enkeltpersoner, men kun pr hold i forbindelse med eventuellenedlukningereller lignende. Derudoverkan bestyrelsen give rabat på op til 15% til nuværende medlemmer i forbindelse med sæsonstart 

§ 13 Referat
Der føres referat over væsentlige vedtagne beslutninger på såvel bestyrelsesmøder som ved udvalgsmøder. Referatet godkendes på næste møde.

§ 14 Regnskabsår
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Senest den 31. januar afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.
Såfremt foreningens tilskud overstiger det af kommunen fastsatte sum anvendes statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 15.1 Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor. Med hensyn til indkaldelse henvises til § 9.

§ 15.2 Ophører foreningen med at eksistere, skal den til Roskilde Kommune aflevere samtlige herfra modtagne ejendele.

§ 15.3 Den opløsende generalforsamling tager stilling til anvendelse af foreningens formue. Dog skal formuen fordeles til alment velgørende formål i overensstemmelse med § 2.

Ændret på ordinær generalforsamling d. 27.april 2021
Ændret på ordinær generalforsamling d. 25. juni 2020
Ændret på ordinær generalforsamling d.1. marts 2018
Ændret på ordinær generalforsamling d. 28. marts 2011
Ændret på ordinær generalforsamling d. 8. marts 2010
Ændret på ordinær generalforsamling d. 25. februar 2008

Hold i dag

Instagram